تبلیغات
به وبلاگ خودتان خوش آمدید - اینـــجا کــم از کـــوفه نــدارد بــه خــــدا
این درگه ما درگه نومیدی نیست//صد بار اگر توبه شکستی بازآی

ای تک ســوار ما که امــسال هم نیــامدی

دنیـــا بــدون تــو شــــکل جهـــنم اســــت

از ایــن فـــراق و ایــــن درد وانتـــظار

صد بار نـــاله کــنیم بازهــم کــم اســـت

انگــیزه ی خلــقت هفــت آسمــان تــویی

خورشید بی حضور تو خاموش می شود

دنیـــــا بنــام شــما جان گــرفــته اســــت

از دیدن جمـــال تو بی هــوش می شــود

آقــا! چــرا دیــر شـــده موقـع ظـــهــور؟

یعــنی هـــنوزعاشـــق صــادق ندیده اید؟

بـا ایــن هــمه مــدعـــی سســت انـــتظار

آقـــا! گمـــان کنم که شمــا هم غـریبه اید

این عــاشـــقان تان سیـــاهی لشــگرانـنـد

اینجـــا کـــم انـد منتـــظران ظـــهورتــان

یکـــسـال غــافـــل و یکــسـال بــی خـــبر

شعــبان که می رســد می افــتند بیادتــان

فـــردا که مســتقر شــود دولـــت شـمــــا

با ایـــن جماعــت شیـــطان چه می کنید؟

اینـــجا کــم از کـــوفه نــدارد بــه خــــدا

با مردمــان سســت پیمــان چه می کنید؟

یعنی که سـیصد و چنــد سربــاز نیسـت؟

شــاید ظــهور هزار ســال دیــگر اســت

امســــال هم گــذشت و نیــامد نـگار مـا

شایــد برای منتــظران! ایــن بهتر است!


نگارش در تاریخ چهارشنبه 30 اسفند 1391 توسط امیر بنی زمان | نظرات ()
قالب وبلاگ